Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Érdekes önfelismerés

Érdekes önfelismerés, hogy az újoroszok vagy a kővári kijevi rusz nem szláv, hanem elszlávosodott szkíta szarmata és hun népcsoport, akik kozákoknak nevezik magukat.
A bolgárok után ők is elismerik, hogy nem szlávok, hanem elszlávosodott szkíta szarmata hun népcsoport, őseinkkel a mai magyarokkal rokon nép.

novorus.infoKapcsolódó:
Borbola János: A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata

A hosszú út; antikommunista volt, de a liberalizmus még rosszabbnak bizonyult

- A szélesebb közönség egyelőre nem sokat tud az Ön munkásságáról, beszélne egy keveset arról az intellektuális útról, amit az orosz közéletben bejárt?

Tisztelettel, ez egy igen hosszú út. Először, korai fiatalkoromban mélyen megérintett és inspirált René Guénon és Julius Evola tradicionalizmusa. Elsőként ezt a tábort választottam - a szakrális tradíció oldalán, a modern (és poszt-modern) világ ellen. Ez a választás és annak minden következménye még mindig jelen van. Határozottan kiállok azon spirituális és vallási értékek mellett, melyek a dekadens materialista és perverz kultúra ellen valók. Későbbi munkásságom is a tradicionalizmus filozófiája köré épült, azon alapult.

Hídfő.net.ru | Alexander Dugin

Ugyanebben a szellemben később felfedeztem a konzervatív forradalom trendjét, annak újjáéledését a francia Alain de Benoist Új Jobboldal irányzatában, aki személyes barátommá vált és közvetlen is hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor érdekelt a geopolitika, felfedeztem Mackinder, Mahan, Spickman és Haushoffer klasszikus munkáit. Nagyon hasonló ideákat azonosítottam az 1920-1930-as évek béli orosz eurázsianisták szövegeiben, akik egy új ideológiát próbáltak létrehozni a tradíció, konzervativizmus, szlavofil koncepciók egybeépítésével, határozott elképzelésekkel a kortárs geopolitika (Szavickij) és strukturális nyelvészet (Trubeckoj), jog (Alexejev), történettudomány (G. Vernadszkij), stb. terén. Így ez volt a 80'-as években általam kidolgozott neo-eurazsianizmus kezdőpontja, mikor az új világ jellegzetességei határozottabban láthatóvá váltak számomra.

Később, a korai 90'-es években elkezdtem a kiterjesztett és részletesebben kidolgozott neo-eurazsianizmus kereteit alkalmazni a jelen hazai és nemzetközi helyzet politikai elemzéséhez. Így megalapítottam a geopolitika orosz iskoláját, ismertebbé tettem a főbb szövegeket és szerzőket, valamint új és eredeti koncepciókat. Ugyanakkor lefektettem az alapjait egy tradicionalista gondolkodásmódnak, ami Guénon és Evola ideáit az orosz ortodox keresztény tradícióra alkalmazza. Szintén felfedeztem a történelmi értékeken alapuló orosz konzervatív forradalom mezejét.

Miután a szovjet időszakban anti-kommunista voltam, 1991-ben változtattam nézeteimen, egy liberális felkelés kellős közepén, amit jóval rosszabbnak ítéltem a szocializmusnál. Ennek az elemzésnek az eredménye volt az első komolyabb változás a világnézetemben: szakítottam az anti-kommunizmussal és inkább az anti-liberalizmusra koncentráltam, mivel a liberalizmus a legvégső megtestesülése annak a modernitásnak, amit mindig is abszolút gonosznak (Guénon és Evola értelmezésében) és legfőbb ellenségnek ítéltem.

Hídfő.net.ru | Alexander Dugin

Számomra a liberalizmus kommunizmus felett aratott győzelme volt ennek legfőbb bizonyítéka. Így a klasszikus jobboldali tradicionalizmustól elmozdultam a baloldali tradicionalizmus felé, amit nemzeti bolsevizmusnak neveztem. A gyakorlatban azonban ez nem volt se kommunizmus, se bolsevizmus. Annak a liberalizmusnak a teljes visszautasítása volt, ami a kommunistákkal és fasisztákkal vívott harcban végül a legkövetkezetesebb modern ideológiának bizonyult, a modernitás legbelső lényegének volt megfeleltethető.

A politikatörténetben bekövetkezett fordulat 1991-ben bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fasizmus és kommunizmus sokkal kevésbé volt modern, és több anti-modern kellékkel is rendelkezett. Közel nyilvánvaló volt ez a fasizmusra nézve, de kevésbé volt nyilvánvaló a kommunizmusra vonatkozóan. Így javasoltam a marxizmus és szocializmus jobboldali olvasatát, és a baloldal vizsgálatát a tradicionalizmus szemszögéből.

A 90'-es évek ennek a baloldali-jobboldali anti-liberális szintézisnek a felkutatásával telt. A kortárs politikában ez Borisz Jelcin politikájának teljes visszautasítását jelentette, valamint részvételemet a legkülönbözőbb jobboldali patrióta és baloldali ellenzéki csoportokban. Ez a nemzeti-bolsevista periódus 1991-től 1998-ig tartott. 1998-tól, miután az orosz kormány számos lépést tett a patriotizmus irányába (Primakov politikája), elkezdtem kidolgozni utóbbinak egy lényegében ugyanaz, külsőségeit tekintve azonban mérsékeltebb változatát a radikális közép kontextusában. Az alap elgondolás az volt, hogy a modern Nyugat abszolút középpontjában a liberalizmus áll (jobboldali és baloldali egyidőben - jobboldali a gazdaságban, baloldali kulturális és szociális értelemben). Így a Nyugat számára a két anti-liberális szélsőség szintézise teljességgel helytálló. Azonban, Oroszországban a liberalizmus valami formális, és nem pedig lényegi. Ezért népszerűsítünk egy olyan radikális középet, ami nem a baloldal és jobboldal egyes elemeiből létrehozott mesterséges teremtmény, hanem sokkal inkább az orosz ortodox ideológián alapszik, ami egyáltalán nem liberális, nem kommunista és nem nacionalista. Az eurazsianizmus nem illeszkedik se a jobboldal, se a baloldal kontextusába.

Hídfő.net.ru | Eurázsia Mozgalom

1998-tól 2004-ig az orosz országgyűlés elnökének, G. Seleznyevnek voltam tanácsadója, valamint az Állami Duma Geopolitikai Szakértői Bizottságának igazgatója voltam. 2000-ben Putyin hatalomra jutott. Ez volt a váltás a Jelcin féle nyugati liberalizmus-imitációból egy sokkal organikusabb orosz politikába. Ez volt a radikális közép és az eurazsianizmus ideje. Az Eurázsia Mozgalmat formálisan azok hálózata alkotta, akik elfogadták ugyanezt a politikai filozófiát. Később létrejöttek az Eurázsia Mozgalom külföldi ágai és a szervezet nemzetközivé vált. Putyinnal a nézőpontom már 1998-tól a radikális középtől a fősodor felé kezdett tolódni, és az orosz kormány részben elfogadta az eurázsiai ideákat. Attól az időszaktól az orosz politikai berendezkedésben betöltött szerepem már nem egy extrémizmus volt, hanem egy elfogadható, orosz patrióta attitűd. Ebben az időszakban lett végül kidolgozva a Negyedik Politikai Elmélet, folytatván a radikális közép és az eurazsianizmus ideáit. Itt történt egy második, jelentős változás az ideológiai fejlődésemben: a kommunizmus és nacionalizmus részleges - azok anti-liberális vonatkozásaiban - elfogadását követően eljutottam arra a felismerésre, hogy túl kell haladni a politikai modernitás összes formáját - beleértve a kommunizmust és fasizmust is.

2008-tól, mikor a Negyedik Politikai Elmélet határozottabb formát öltött, lemondtam a második és harmadik politikai elmélethez (kommunizmus és fasizmus) fordulásra tett próbálkozásokról, és egy teljesen független Negyedik Politikai Elmélet kidolgozásába kezdtem, ami megszakít minden, a modernitáshoz fűződő kapcsolatot. A Negyedik Politikai Elmélet ehelyett egy a premodernitás (premodern tradicionalizmus) és posztmodernitás (heideggeri egzisztencializmus és a Dasein politikai alanyként állítása) közti szövetség.

Eközben Putyint harmadszorra is újraválasztották, és ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított a liberalizmussal. Most Putyin elfogadja az eurazsianizmust és radikális középet, napról napra közelebb jut ahhoz, amit Negyedik Politikai Elméletnek nevezhetünk. Tehát jó irányba haladnak a dolgok. Ezzel egyidőben az a szerep, amit én a politikai rendszerben betöltök, szintén elmozdul - Putyin követőinek patrióta szélsőségétől a politikai fősodor szívébe. Tehát Putyin politikai realizmusa találkozik a Negyedik Politikai Elmélettel, és egy továbbfejlesztett eurazsianizmussal. Jelenleg itt tartunk.

2014 május 29., Asztana - megalakult az Eurázsiai Gazdasági Unió

- Mi az "eurazsianizmus", amit mára sokan a Putyin külpolitikája mögött álló geopolitikai stratégiának tartanak?

Az eurazsianizmus a multipoláris világ elgondolásán alapszik, és az amerikai hegemónia folytatásaként fennálló egypólusú világrend teljes visszautasítását jelenti. Ennek a multipolarizmusnak az alapja nem a nemzetállam vagy egy ideológiai blokk, sokkal inkább a nagytér (Grossraum), a közös civilizáció stratégiai egyesülése. Egy tipikus nagytér például Európa, vagy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó egyesítése, valamint Nagyobb Kína, Nagyobb India, a mi esetünkben pedig Eurázsia. Eurázsia a cári orosz birodalom vagy a Szovjetunió területe. Nagyobb Oroszországnak vagy Eurázsiának nevezzük, ami az amerikai hegemóniától független térség. Hogy ez a függetlenedési törekvés még egyértelműbbé vájon, egyesítenünk kell azokat a különböző országokat, melyek valójában egységes geopolitikai, gazdasági és társadalmi entitást alkotnak.

A multipoláris világkép elismeri a közös civilizációs alapokon nyugvó integrációt. Így eurázsiai civilizációról nem csak egy nagyobb Oroszország, szláv országok, vagy keresztény népek vonatkozásában beszélhetünk, de a török népek és Közép-Ázsia, Szibéria és a Kaukázus népeinek vonatkozásában is. Putyin külpolitikája a multipolaritás és eurázsiai integráció köré szerveződik, vagyis egy független pólus megalapítása felé.

- Mi vezette arra, hogy Putyint támogassa?

Ahogy az első válaszban is kifejtettem; Putyin politikai realizmusa és érzelmi alapú patriotizmusa mind közelebb és közelebb került az én geopolitikai és ideológiai pozíciómhoz. Támogatom Putyint, mert bevallottan támogatja ezeket a célokat és ideákat.

Hídfő.net.ru | Putyin Eurázsiai Unió

- Putyin egyszer azt mondta, a Szovjetunió összeomlása a XX. század legnagyobb geopolitikai tragédiája volt. Mit gondol erről az állításról?

A hangsúly itt a geopolitikai szón van. Azt jelenti, Putyin nem a szovjet ideológia tartalmait sajnálja, hanem az egyesített politikai tér összeomlását, ami a különböző történelemmel és kultúrával rendelkező népek civilizációs alapú egyesülését jelentette. A Nyugat semmit sem, vagy csak nagyon keveset tud Oroszország valós történelméről. Néha azt gondolják, a Szovjetunió egy tisztán kommunista kreáció volt, és az olyan országok, mint Ukrajna, Kazahsztán vagy Azerbajdzsán függetlenek voltak, mielőtt a Szovjetunió vagy a bolsevikok belekényszerítették őket a szovjet államba.

A valóság az, hogy a gyakorlatban soha nem is léteztek, csak adminisztrációs körzetként az orosz birodalom, majd a Szovjetunió határain belül, de saját politikai vagy történeti jelentésük nem volt. Ezeket az országokat jelenlegi határaikon mesterségesen hozták létre a Szovjetunió összeomlását követően, összeomlásának eredményeként.

Tehát Putyin igyekszik kihangsúlyozni ennek a folyamatnak a mesterséges voltát, valamint azt, hogy ezek nem csak mesterségesen létrehozott országok, de bukásra ítélt országok is. Hogy ezt a bukást elkerüljék, egy új geopolitikai keretbe kell integrálódniuk - ez az Eurázsiai Unió.

Az Eurázsiai Unió nem hódítás, vagy teljesen független és sikeres országok orosz érdekszférába kényszerítése, hanem olyan összeomlások megakadályozása, mint a 2008-ban Grúziában vagy 2014-ben Ukrajnában történt szakadások voltak.

Hídfő.net.ru | Alexander DuginDugin Dél-Oszétiában, 2008.

- Mit gondol a Krím annektálásáról, és a kelet-ukrajnai orosz felkelésekről?

Krím az Oroszországi Föderáció szerves részévé vált, és új köztársaságok (Donyeck és Luganszk) jelentek meg a korábbi Ukrajna politikai térképén. Mindez logikus következménye annak, hogy ultra-nacionalista csoportok 2014 márciusára puccsot hajtottak végre Kijevben és a nyugat-ukrán (főként neo-náci) identitást rá akarják kényszeríteni a teljes ukrán lakosságra. Tény, hogy kelet- és nyugat-Ukrajna teljesen különböző történelmi és kulturális identitással rendelkezett.

Ukrajna egy tipikus posztszovjet, mesterséges állam, ami soha nem létezett 1991 előtt. Ukrajna nyugati részének van egy identitása, amivel a déli és keleti identitás gyakran teljesen ellentétes. A nyugati identitás Hitler-párti, banderiánus és erősen orosz-ellenes. A második oroszpárti, anti-fasiszta és szovjetpárti (sztálinista). Délkelet-Ukrajna pedig az orosz világhoz és az eurázsiai civilizációhoz tartozik. Így a jelenlegi háborús helyzet egy logikus következmény, gyakorlatilag arról van szó, hogy az orosz geopolitikai térségről mesterségesen leszakított részek visszatérnek oda, ahová tartoznak.

Ez csak a folyamat kezdete: már most van egy 8 millió főt számláló lakosság, amely orosz eurázsiai identitással rendelkezik és kinyilvánította függetlenségét Oroszország határán. Csakhogy van még 12 millió ember, ugyanezen orosz identitással, aki még mindig Kijev ellenőrzése alatt él. Tehát a harc folytatódni fog.

- A jelenlegi ukrán helyzet egy kihívás, ami Oroszország előtt áll, hogy visszaszerezze nagyhatalmi pozícióját?

Igen, az. Ha Oroszország továbbra is kezelni tudja a helyzetet, egy többpólusú világban fogunk élni. Ha Oroszország elbukik, az egypólusú világrend fennmaradása egy kicsit tovább húzóik. De kétlem, hogy az amerikai hegemónia fennmaradna. Oroszország győzni fog.

Hídfő.net.ru | Alexander Dugin és Igor Sztrelkov

- Hogyan értékeli az orosz diplomácia szerepét a szíriai háborúban?

Jelentős eredményeket ért el. Putyin megmutatta mindenkinek a világban, hogy többé nem csak egy helyen dönthetnek arról, ki a jó és ki a rossz fiú. Az USA és közel-keleti hídfőállásai (Szaúd-Arábia, Törökország, stb.) támogatják a lázadókat. Moszkva és Kína támogatja az Asszád-kormányt. Tehát ez egy erős példa arra, hogyan néz ki a többpólusú világ. Ebben a krízishelyzetben több lehetőség van, és a főbb stratégiai döntések több pontja is igen problémás területeket érint.

- Mit gondol Oroszország homoszexualitás elleni törvényeiről?

Teljesen helyénvalóak. A liberalizmus ragaszkodik a kollektív identitás minden formájától való megszabaduláshoz. Ez a liberalizmus legbelső lényege. A liberálisok megszabadították az embert a nemzeti identitástól, vallási identitástól, és így tovább. Az utolsó ilyen kollektív identitás a nem. Így eljött az ideje annak, hogy ezt is önkényessé és szabadon választhatóvá tegyék. Az orosz lakosság abszolút többsége ellenzi ezt és konzervatív attitűdöt mutat a nemi identitás kapcsán és általánosságban véve is. Putyin ezekkel a törvényekkel nem csak a homoszexuális kapcsolatok ellen harcol, de a liberalizmus törvénnyé emelése ellen, a liberalizmus normává nyilvánítása és legitimálása ellen is, amit egyébként morális és pszichológiai perverziónak tartanak.

- Egyszer a Financial Times hasábjain megjelent cikkében azt mondta, a világnak meg kell értenie Putyint. Hogyan történhet ez meg?

Putyin megértéséhez meg kell tanulni megérteni másokat. Oroszország a "mások". Más értékeink vannak, más történelmünk, más ideáink, más erkölcsünk, más antropológiánk, és másfajta tudásunk van, mint a liberális Nyugatnak. Ha a Nyugat saját értékeit univerzálisnak gondolja, Putyint sem fogja megérteni. Kritizálhatják és vádolhatják őt azért, amit tesz. Mert ő más (mint a modern Nyugat), máshogy gondolkozik és máshogy cselekszik. Vagy elfogadhatják az arra való jogot, hogy másnak más történelme és más kultúrája legyen. Ez egyben egy szimbolikus kérdés is, ami annak hiányát mutatja, hogy a mássághoz bármi pozitív tartalmat is társítanának. Mi készen állunk a kölcsönös megértésen alapuló dialógusra. De készen állunk arra is, hogy kezeljük at a gyűlöletet, ami a Nyugat egy részéből felénk árad. Ismerjük azokat az eurocentrikus, kulturális rasszista, univerzalista és imperialista módszereket, melyekkel a Nyugat viszonyul másokhoz.

Így jobb, ha inkább próbálnak minket megérteni. Próbálják figyelmesen olvasni klasszikusainkat... próbálják inkább megragadni az ortodox keresztény filozófiánk, teológiánk, misztikusaink és szentjeink, költőink és íróink (Dosztojevszkij, Puskin, Gogol) által közvetített tartalmakat, és úgy minden bizonnyal Putyint is könnyebb lesz megérteni.

(Az interjú május 17-én jelent meg az Open Revolt hasábjain, hetekkel az Eurázsiai Gazdasági Unió megalapítása előtt.)

***

Alexander Dugin (sz. 1962) a posztszovjet Oroszország egyik legismertebb írója és politikai elemzője. Az Eurázsia Mozgalom alapítója, több mint egy évtizeden át Vlagyimir Putyin személyes tanácsadója. Negyedik Politikai Elmélet c. könyve a közeljövőben megjelenik magyarul.

Gerilla-gyógyászat:TURBOLYA

A tavasz megbecsültje (kellene, hogy legyen) a TURBOLYA és nem egyszerű gyom!
Tavasszal mindenki megőrül a medvehagymáért, persze nem ok nélkül, de ilyenkor (nagy disznózások és hús zabálások után) ki van éhezve a szervezetünk a zöldre, így örülnünk kell mindennek amit a természet ad és ez ne csak a medvehagyma legyen.
És a természet bőkezű, csak a lepusztított, az ipari élelmiszerekre és az uniformalizálásra, túltartósításra berendezkedett világunkban elfelejtünk lehajolni azért ami a lábunknál hever.
Mert ott hever bizony sok kincs. Személyes kedvencem a turbolya, ami hihetetlenül egzotikus zöldség (és egyben fűszer növény), általában vadon nagy mennyiségben megtalálható, a tavasz frissességét és ánizsosságával egy nagy adag mediterrán különlegességet hordoz magában.
Szóval emberek!! Ki a zöldbe, tessék turbolyát gyűjteni és végre igazi, egészséges, természetes zöldet fogyasztani, az áruházakban kapható szuper tartós zöldségnek látszó tárgyak helyett!!
Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a medvehagymához hasonlóan ennek is megvan a gonosz párja (medvehagyma-harangvirág), ez pedig a bürök. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a levele, viszont súlyosan mérgező. Történelmi nevezetessége Szókratész ókori bölcselő kivégzéséhez kapcsolódik, akit olyképpen ítéltek halálra, hogy bürökfőzettel telt méregpoharat kellett kiinnia. Ismerve a bürökhalált megelőző kínok leírását, a filozófusnak nem lehetett könnyű vég­tusája. Nagyon fontos erre odafigyelni, mivel a bürök igen agresszív gyomnövény és nagyon sok helyen, nagy mennyiségben fordul elő, levelei csaknem megegyeznek a turbolyával, és nagyon hasonlítanak a petrezselyemre.

Az erdei turbolya (Anthriscus sylvestris) az zellerfélék (Apiaceae) családjába tartozó turbolya (Anthriscus) nemzetség Magyarországon is őshonos faja. Előfordulása egész Európában (1500 méterig), Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában elterjedt, Magyarországon is sokfelé előfordul. A Dunántúli- és az Északi-középhegységben valamint a Dunántúlon gyakoribb, az Alföldön ritkább. Az üdébb élőhelyeket kedveli, nedvesebb erdőkben, ártereken fordul elő. A nyirkos erdei gyomtársulások (Aegopodion podagrariae) jellemző faja. Észak-Amerika egyes vidékein invazív, behurcolt gyomnövény.

Jellemzői közé tartozik,hogy a levélnyél kiszélesedő,60– 150 cm magas, olykor csak kétéves, de általában évelő növény. Szétmorzsolva aromás illatú. A virágzat 8-16 sugarú összetett ernyő. A gallérlevelek legtöbbször hiányoznak, a gallérkalevelek pillásak. A szár alsó része szőrös. A levelek háromszorosan szárnyaltak, a levélnyél hüvelyszerűen kiszélesedő. Tőlevelei hosszabbak a szélességüknél, a harmadrendű levélkék is tövig szeldeltek. A legalsó levélke sokkal kisebb, mint a levél többi része. Termése 7–10 mm hosszú ikerkaszat. Áprilistól júniusig virágzik. A hasonlóan aromás illatú zamatos turbolya (A. cerefolium) egyéves növény, levelei nem hosszabbak a szélességüknél és a legalsó levélke majdnem akkora, mint a levél többi része. A havasi turbolya (A. nitida) virágzatában a szélső szirmok nagyobbak a többieknél. Mint már említettem, könnyen összetéveszthető még a mérgező ádázzal (Aethusa cynapium) és a szintén mérgező bürökkel (Conium maculatum).Ezt sosem elég ismételni!

Mit kell tenni tehát? (Vegyetek egy növényhatározót...), de alapvető különbség, hogy a büröknek rossz, vagy semleges illata van (meg kell dörzsölni és a szakirodalom szerint döglött egérszaga van), a turbolya ellenben igen jó illatú, ánizsos.

A turbolyának a levelét fogyasztjuk, célszerű virágzás előtt leszedni és frissen felhasználni, salátafélének, vagy fűszerezésre. Mi fűszerként úgy használjuk, hogy nem nagyon hőkezeljük, tehát a forró ételbe a tálalás előtt közvetlenül (nagyobb darabokra vágva) belekeverjük. Ha tippeket kellene adnom, akkor levesekbe érdekes ízt visz, de készítünk belőle tészta szószokat vagy adjuk rizottóhoz is (turbolyás omlett?).

Elvadulva az egész Kárpát-medencében megtalálható, főleg üde akácosok aljnövényzeteként. Kedvelt fűszer, zöldség- és csontleves, baromfiételek, mártások ízesítője. Kiváló még sült húsok, főleg báránysültek, tojásételek fűszerezésére is. Mindenféle gomba, gombás ételek és gombás mártások elengedhetetlen füszere. Kora tavasszal megjelenő zsenge hajtásaiból salátát is készítenek, később a levelek már keserűvé és rágóssá válnak. Íze erősen eltér a petrezselyemétől, mivel gyenge, zamatos levelei édeskések és ánizsillatúak – ezért édespetrezselyemnek is nevezik. Illóolaj tartalma 0,3%: főként entragolt, apiin-glikozidot, keserűanyagot tartalmaz.

Gyógyhatása
Teája vese, hólyag, és légző-, és emésztőszervi megbetegedéskor jó hatású, kitűnő salaktalanítószer. Hadianyag!
Drótos Tamás összeállítása - Hernád Völgye Háztáji Közösség

 

Akaratlanul termesztjük is mivel nő a kertünkben magától, illetve szedjük az erdőben és ilyen finomságokat készítünk belőle:
Vargányás pirítós turbolyával, újhagymával

 

Friss mángold saláta turbolyával.

 

Így néz ki a turbolya:

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

Előzmények uzenek.blogspot.com illetve nyomaban.blogspot.com
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors