Armageddon nyomában

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Magyar Királyi Himnusz

http://www.youtube.com/watch?v=kCr6f83de6w

http://www.youtube.com/watch?v=3p39ulIfnzc

Fenti, I.Ferencet dicsőítő szöveg helyett sokkal jobb volna az alábbival énekelni a közismert dallamot, hisz e vers Szent Imádság Nemzetünkért, akár a Kölcsey írta jelenlegi. Senkit nem sért, nem irányul senki ellen!! Istent dicsőíti,valamint teljes egészében Oltalmába ajánljuk NEMZETÜNK,

- mindenkori Áldását kérve-, hogy amit (Szent Hazánk földjét) elejitől fogva nekünk szánt, azt tartsa is meg számunkra, sose kerüljön elleneink hatalmába!

 

Áldd meg Isten Nemzetünket!

Tartsd meg nékünk földünket.

Melyet adtál magyaridnak

koronázott királlyal.

Aki rólunk gondoskodva

kormányozzon Tefeléd.

Elleneink űzzed távol,

leljünk Benned új reményt.

Mindörökké teljes szívből,

imádunk Szent Fölségedért!

 

2013.09.18-án szerdán este 22 óra után hírtelen támadt ihletemben, egy imádság után, szinte "egy szuszra" írtam meg ezen sorokat

Nemzetünkért. Igaz ugyan, hogy a zenéhez kellett igazodnom a szöveggel, de talán elfogadható.

A hírtelen ötlet olyan gyorsan "jött", ahogy a filmben is látható: Erkel sok barátjának felkérése ellenére eleinte idegenkedett részt venni a kiírt

pályázaton, de hírtelen és váratlanul szívbe markolóan hatott rá, mikor a gyermekeinek vizsgáján, az óra végén a vizsgabiztos “úr” vezénylé

vala: "Énekeljük el a himnuszt!.."

 

Ez lelke mélyéig megrendítette. Haza érkezvén: családja döbbenetére, a közös ebédet is otthagyva, dühösen magányba vonult, és szobája

csendjében szinte “első indulatában” megkomponálta Nemzeti Himnuszunk zenéjét.

Amíg kiváló zeneszerzőnket a Magyarságot zsigereiben megalázó akkori szöveg bőszíthette fel, addig ma minden jóérzésű embert: a sokunk

lelkét felborzoló, vérlázító és tűrhetetlen -már eleve bűnben fogant- (velejéig romlott!), az emberiség nagy bánatára undorító féregként létrejött,

a világra gyilkos mérgét folyamatosan lövelő, ám akkor még ügyesen lappangó, alig észrevehető, de mára minden szempontból a valódi énjét

kimutató, teljes mivoltában elavult, legfőképpen: erkölcsileg végérvényesen megbukott kaotikus állapotok.

Mi viszont reményteli szívvel, és kitartóan imádkozva várjuk a Mindenható által kezdettől fogva elrendelt Szakrális Magyar Királyság visszatértét:

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/2705-a-magyarnak-kiralysag-kell-es-kiraly

 

Nem tagadom: serkentett a vers megírásában a gondolat: Édes Istenem!... szegény Haydn foroghat a sírjában, hogy csodálatos zenéjét mennyi

hitvány diktátor, illetve rendszer használta fel jogtalanul a saját maga dicsőítésére.

Ha ezek elorozhatták, akkor mi (Európa minden népével egyenrangúak lévén!) végre joggal MEGTISZTELHETJÜK e szép zeneművet! Hosszú

kálváriája után megérdemli, hogy hozzá illő és méltó szöveggel társulhasson. Együtt jobban fogják érezni magukat.

Tudom, hisz az alábbi link is szemlélteti: minden másiktól különbözik Nemzeti Himnuszunk.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/1555-a-magyar-himnuszunk

 

Tisztában vagyok azzal is, hogy maga Kodály Zoltán -az életével játszva- mondá vala az akkori véres kezű diktátornak, hogy a Kölcsey Ferenc által

csodásan megköltött írásmű tökéletes, nincs mit hozzá tenni. Eszem ágában sincs azzal versenyezni. Pusztán csak szerényen és alázattal, amint az alábbi linkekben szerepel:

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/1964-vissza-a-szent-korona-alkotmanyat-igaz-becsueletes-magyar-vezetkkel

 

Még akkor is, ha mi azt már testi létünkben meg sem érhetjük, de legalább legyen egy királyi Himnuszunk is akkorra! Természetesen a mostani

maradna meg Nemzeti Himnuszunknak, de a Király jelenlétében ez újat is lehetne énekelni.

Nehogy úgy járjon Hazánk is, mint ahogy az angolok elbitorolták a német császári himnusz zenéjét:

http://www.youtube.com/watch?v=X4LB7g20Ts4

 

Majd aztán a németek vették el az Osztrák-Magyar monarchia himnuszának zenéjét.

A francia hazafiak is egyre jobban vágyakoznak vissza a királyi időkre:

http://www.youtube.com/watch?v=46cqiFowr9Q

http://www.youtube.com/watch?v=CvtLISbjnQY&list=RD0246cqiFowr9Q

 

Érdemes az alatta lévő olvasói bejegyzést is megnézni. Íme:

Vive le Roi !! Fuck la république!

Nos encetres guerrier ce sont battu pour rien .A regarder Ceux qui dirige la france ... Ou meme la population .. Ils crachent tous sur la france ...

The Kingdom of France is the greatest country of the world history !Vive le Roi Très Chrétien !Vive la France

 

Ismeretlen szerző

Cserdi cigány polgármestere minden tiszteletet megérdemel!

Nem hisz a pozitív diszkriminációban!

 


A szektatévén is bemutatkozott a cigány származású Bogdán László, a Baranya megyei Cserdi község polgármestere. A derék embernek n yolc év alatt sikerült felvirágoztatnia a többségében cigányok lakta települést, úgy, hogy munkára ösztönözte az embereket. Korábban évente hatszáz bűncselekmény volt helyben és a környező településeken, ez az út pedig nyilvánvalóan nem volt járható.Mint mondta, nincs más választásuk, a cigányokat szembesíteni kell azzal, amit tesznek. Korábban évente hatszáz bűncselekmény volt helyben és a környező településeken, ez az út pedig nyilvánvalóan nem volt járható. „A börtönökben van körülbelül húszezer férőhely, ennek a 70 százaléka cigány. Miért gondoljuk, hogy nem jogos az a felvetés, amikor azt mondjuk, hogy van cigánybűnözés?” – fogalmazott a ma már intenzív közösségi mezőgazdálkodással és biogazdálkodással is büszkélkedő település cigány vezetője, aki a munkát és a tanulást tartja a legfontosabbnak. Bogdán azt is elmondta, a település a roma stratégiai programból egy forint támogatást nem kapott, de a polgármester nem hisz a pozitív diszkriminációban, ezért nem is várnak több támogatást, mint amennyit más települések kapnak.

Hunhír.info

Észak-kaukázusi rovásemlék

Magyar nyelvű mondatként elemzett egy rovásfeliratot Ráduly János, amely Észak-Kaukázusban került elő.

Magyar nyelvű mondat Észak-Kaukázusban?

2006-ban látott napvilágot az Eleink című őstörténeti folyóiratban (V. évf. 2. szám) Gyóni Gábor Isten elé áll című tanulmánya, amelyben leszögezi: „Annyi szinte bizonyos, hogy a kelet-európai rovásírásrendszerek szülőhazája Belső-Ázsiában keresendő (viszont van olyan vélemény is, amely szerint a »türk« rovásírás eredetét a 4. századra és a hunokig vissza lehet vezetni (…) A rovásírás virágkora időben és térben a keleti türk kaganátus területére tehető, a 8. század első felére, a mai Észak-Mongóliába, az Orhon–Szelenga folyók környékére.”

Külön szól a szerző az észak-kaukázusi vagy kubányi rovásemlékekről. „Ez(t) a csoportot viszonylag nemrég fedezték fel, első emlékei csak az 1960-as években kerültek elő.”

Itt most olyan emléknek a rajzát közöljük, amelynek magyar vonatkozása is van, vagy legalábbis lehetséges. A rajz az említett folyóirat 59. oldalán látható, íme:

alt

Észak kaukázusi rovásfelirat rajza

A betűk a következő mondatot tartalmazzák, az olvasat jobbról balra halad: IZDeN Elé oL. Kisbetűkkel az ugratott (elhagyott) hangokat jelöltük. Az első szóban a DN összevont jel (ligatúra), az Elé szó Elő formában is előfordulhatott, az oL (?) pedig a mai áll szavunknak felel(ne) meg. A rovásírásban nem jelölték a mássalhangzók hosszúságát. Az IZDN (= ISTeN) szavunknak az észak-kaukázusi térségben IZSDN, ISDN, ISZTN, ISTN alakváltozatai is voltak/vannak, zömükben sírköveken, barlangsíroknál láthatók. Keletkezési koruk: Kr. u. 9–10. század.

Gyóni azt is hangsúlyozza, hogy az „Isten elé áll” csak „záró formulaként szerepel”, az előtte álló betűcsoportok gyakran türk vagy más nyelvű szavak, mondatok.

Itt – kis kitérőként – megemlítjük, hogy mit is tartalmaznak – például – a jenyiszeji (Jenyiszej folyó vidéki) írott kövek. „Ezek többsége egyszerű sírfelirat. Búcsúzás a barátoktól, rokonoktól, s általában az uralkodótól (!) is… Az esetek többségében a halott egyes szám első személyben „szólal meg” a sírfeliratokon, de arra is van példa, hogy egyes szám harmadik személyre vált át.”

Gyóni Gábor jó érzékkel tapint rá az elvégzendő feladatokra: „Jó lenne továbbá részletesebb kutatásokat folytatni az „Isten elé áll” kifejezés szemantikai-kulturális hátterét illetően is, ha ez lehetséges. Milyen környezetben használták, mikor, állandó szófordulat volt-e (mint pl. újabban a „Feltámadunk!” stb.

Nos, tovább menve: épp ilyen jellegű adalékkal próbálunk hozzájárulni a kérdéskör jobb megvilágításához. A. Molnár Ferenc roppant fontos tanulmányt közölt 2001-ben A régi magyar egyházi szóbeliség érdekes emléke címmel, amely a Nyelvünk és Kultúránk folyóiratban látott napvilágot (XXXI. évf. 115. sz. 92-95. old.). A szerző a halottaiból régi szót értelmezi. Megállapítja: „A halottaiból szó az Apostoli hitvallásban és a Bibliában egy „a halottak közül” jelentésű szerkezetnek felel meg (…) mint ahogy a hiszekegy új (ökumenikus) fordításában már ez is áll: „harmadnapon feltámadt a halottak közül.” A. Molnár Ferenc – hogy felfoghatóbb legyen az érvelése – megemlíti: „a pokolban, az alvilágban aztán kezdtek elkülöníteni egy külön helyet a kegyesek, az üdvözülendők, egy másikat pedig a gonoszok, az elkárhozandók számára (…) A poklon (az alvilágon) belül a pokol tornácának, pitvarának, limbusnak, Ábrahám kebelének is nevezték azt a részt, ahol a pátriárkák, a próféták vagy általában az üdvözülendők vannak, s várják, hogy Krisztus megszabadítsa őket a halál és a pokol rabságából.”

De – mint fogalom – mi a pokol? A. Molnár megjegyzi: „Még az Újszövetségben is a pokol többnyire csak a halál állapotát, a megholt lelkek gyűjtőhelyét jelenti a feltámadás és az ítélet idejéig.”

Végül jöjjön a leglényegesebb megfogalmazás: „A Jel. 20, 12-13. pedig például a revideált Károlyi-féle fordítás szerint a következő: „Én látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt… És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak.” Tehát a pokolnak is voltak halottai, akiket az utolsó ítéletkor kiadott.

Úgy hisszük, látható: nem véletlenül társítjuk az Isten elé áll mondatot tartalmazó észak-kaukázusi sírkőfeliratokat a most bemutatott bibliai történettel. A jogalap: egyre több utalás olvasható mostanában arról, hogy Észak-Kaukázus népei – többek között bulgárok, besenyők, kazárok, alánok, magyarok, avarok – a 9–10. században már ismerték – valamennyire – a keresztény hitvallást.

 

Rovás.info

Egy érdekes idézet Weöres Sándortól

"Négyféle vezetőember lehet egy ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.

Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszerboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul."
(Weöres Sándor)

Legfrissebb bejegyzések
...

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

 

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

 

Gróf Széchenyi István

Előzmények uzenek.blogspot.com illetve nyomaban.blogspot.com
Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors